ใบสมัครงาน / Job Application


สาขาที่สมัครงาน
                           
ตำแหน่ง   ทราบการรับสมัครจาก  
* ชื่อ   นามสกุล  
วัน/เดือน/ปี(พศ) เกิด   [dd/mm/yyyy]   อายุ  
สถานภาพ                   สัญชาติ  
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้
จังหวัด   อำเภอ/เขต  
ตำบล/แขวง   รหัสไปรษณีย์  
ที่อยู่/บ้านเลขที่  
* เบอร์โทร   * อีเมล์  
ประวัติการศึกษา
ชื่อสถานศึกษาที่จบ   วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร  
สาขาที่จบ   ปีการศึกษาที่จบ      เกรดเฉลี่ย  
ประสบการณ์ทำงาน หรือความถนัดทางอาชีพ

* กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อสะดวกในการติดต่อเพื่อเรียกสัมภาษณ์งาน
ข้าพเจ้าขอแสดงความประสงค์ในการยินยอมให้ เก็บรวบรวม ,ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ที่บันทึกไว้ในด้านบนนี้
ด้วยความสมัครใจ โดยปราศจากการบังคับหรือชักจูง ทั้งนี้เพื่อนำไปประกอบพิจารณาการรับสมัครงานของบริษัทฯ เท่านั้น