KCST Activities / CSR / กิจกรรมทางสังคม

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี
ตัวแทนคณะทำงาน มยส. (สำนักงานใหญ่ บางพระ) เข้ารับมอบใบรับรอง จากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เนื่องในโอกาสที่ KCST.4
ได้ผ่านการพิจารณารับรอง เพื่อแสดงว่า บริษัทสามารถบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ สำหรับปี 2563 ( ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2) ใบรับรองมีผลถึง
วันที่ 10 กันยายน 2566 ( อายุคราวละ 3 ปี ) ซึ่งรางวัลนี้ เป็นสิ่งที่แสดงว่า KCST. ได้มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด
สำหรับพนักงานและสังคม มาโดยต่อเนื่อง

สถานประกอบการร่วมใจให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติดคืนคนดีสู่สังคม

12 กันยายน 2562 - ตัวแทนจากสาขาอมตะซิตี้ ชลบุรี เข้ารับมอบใบรับรอง จากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี โดย KCST-3 นั้นได้ผ่านการพิจารณารับรองเพื่อแสดงว่า บริษัทสามารถบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ สำหรับปี 2562 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3) ใบรับรองมีผลถึง วันที่ 26 กันยายน 2565 (อายุคราวละ 3 ปี) พร้อมกันนี้ยังได้รับประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ “สถานประกอบการร่วมใจให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติดคืนคนดีสู่สังคม” อีกด้วย ซึ่งรางวัลนี้ เป็นสิ่งที่แสดงว่า KCST ได้มีความมุ่งมั่น ในการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด สำหรับพนักงานและสังคม มาโดยต่อเนื่อง

สัปดาห์แห่งความปลอดภัย


18 มิถุนายน 2562 : KCST-1 ได้จัดกิจกรรม สัปดาห์แห่งความปลอดภัยและป้องกันภัยจากยาเสพติด เพื่อเป็นการรณรงค์ให้พนักงานมีจิตสำนึกในการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงาน รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานห่างไกลยาเสพติด โดยจัดให้มีการแสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นความรู้เกี่ยวการป้องกันอุบัติเหตุ และยาเสพติด อีกทั้ง ยังจัดให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมด้วยการส่ง คำขวัญ, รูปภาพเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด เข้าประกวดชิงรางวัล และภายในงานมีเกมละเล่นเกี่ยวความปลอดภัย ให้พนักงานได้รับความรู้และความสนุกสนานไปด้วย

ปรับภูมิทัศน์หน้าอาคารเรียน


3 เมษายน 2562 : โรงเรียนบ้านห้วยกรุ บางพระ ชลบุรี
KCST ทั้ง 3 สาขา ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม โดยครั้งนี้ได้เลือกโรงเรียนบ้านห้วยกรุ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อเข้าไปปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารเรียน ให้สวยงามด้วยการจัดสวน ปลูกไม้ประดับต่างๆ และปลูกหญ้าบริเวณสนามเด็กเล่น การซ่อมแซมห้องน้ำด้านนอกอาคารและห้องน้ำในห้องเรียนชั้นอนุบาล รวมถึงปรับปรุง พื้นห้องเรียนให้เด็กอนุบาลอีกด้วย คณะผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันส่งมอบให้แก่โรงเรียน โดยมีคณะครูจากโรงเรียนมาให้การต้อนรับ

ปรับภูมิทัศน์หน้าอาคารเรียน


25 เมกราคม 2562 : โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย บางพลี สมุทรปราการ
KCST-1 ได้มีจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมที่โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยเข้าไปปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารเรียน ด้วยการจัดสวนหย่อม ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับต่างๆ ให้สวยงาม คณะผู้บริหารและพนักงานได้ทำพิธีส่งมอบ และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ที่ขาดแคลน โดยมีคณะครูและนักเรียนมาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น