Home          Services         Activities        Contact        About          


          

CSR activities - กิจกรรมเพื่อสังคม


         เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ทาง KCST สาขาบางนา ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง อ.บางพลีจ.สมุทรปราการ ในโครงการ รวมพลัง เราทำความดีด้วยหัวใจ โดย KCST ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม
ในครั้งนี้จำนวน 8 ท่าน และได้รับมอบหมายให้ไปเก็บขยะและกวาดถนนในเขตชุมชน ซึ่งกิจกรรมนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

Big Cleaning Day 2015


               กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ในบริเวณชุมชนใกล้เคียงแต่ละสาขา
          ร่วมไปกับการทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณบริษัทเพื่อคืนสภาพ
          แวดล้อมที่ดี ลดมลภาวะจากฝุ่น ปรับภูมิทัศน์ให้สะอาด ปลอดภัย
          สวยงาม พร้อมแจกแผ่นพับสื่อสารประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการ
          ป้องกันยาเสพติด โดยถือเป็น Big Cleaning Day ประจำปี

         KCST.1 : ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558
         KCST.2 & 4 : ในวันที่ 30 ธันวาคม 2558
         KCST.3 : ในวันที่ 26 ธันวาคม 2558          

บริจาคอุปกรณ์การศึกษา         KCST ได้มีการบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่สถานศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนที่แต่ละสาขาตั้งอยู่ เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาของเยาวชน โดยทางบริษัทได้มอบหมายให้ ผู้จัดการแผนกของแต่ละสาขา พร้อมตัวแทนพนักงานส่วนหนึ่ง เป็นตัวแทนส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ แก่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน

         KCST.1 : โดยคุณรณกฤต บุตรศรี - ผู้จัดการ IT. พร้อมตัวแทนพนักงาน มอบให้แก่ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561

                KCST.2&4 : โดยคุณบุญถม ไทยแสนทา – ผู้จัดการ WH
           พร้อมตัวแทนพนักงาน มอบให้แก่โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง
          จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561


          

         KCST.3 :ตัวแทนพนักงาน ได้มอบ ขนม และคอมพิวเตอร์ ให้แก่ โรงเรียนวัดบางนาง ต.บางนาง อ. พานทอง จ. ชลบุรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561

เดินขบวน safety Thailand


               KCST ได้เข้าร่วมกิจกรรม เดินขบวน ''ร่วมขับเคลื่อน SAFETY
          THAILAND TO SAFETY CULTURE'' KCST แต่ละสาขาได้ส่งตัว
          แทนเข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวน พร้อมป้ายไวนิล ที่ระบุข้อความว่า
          การทำงานอย่างปลอดภัยและมีอีกหลายบริษัท ที่ได้เข้าร่วมเดินขบวน
          ในกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปดด้วยดีSAFETY, ACCURACY, CLEANLINESS & SPEED
Professional logistics provider


About Us   |  Services   |   Contact

® K Line Container Service (Thailand) Ltd. - 2015